Zarządzenie Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Zarządzenie Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych, podejmuje szereg działań zmierzających do eliminacji zagrożeń na lotnisku oraz w jego otoczeniu.

W oparciu o art.68 ust.2 podpunkt 2 z ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2013 r. poz.1393 oraz z 2014 r. poz.768)
Zarządzający lotniskiem obowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania lotniska.
Cel ten realizowany jest między innymi przez ustanowienie Systemu Bezpieczeństwa Lotów (SBL) a w jego ramach przez powołany Zespół Bezpieczeństwa Lotów i Zespół Badania Incydentów w działalności operacyjnej lotnisk Gdynia – Oksywie.
Działając w oparciu o zapisy ustawy Prawo Lotnicze, zarządzający lotniskiem (zarządzający loty) dąży do likwidacji zagrożeń na lotnisku i w jego otoczeniu ze strony:
– Ptaków w tym hodowli gołębi
– Dzikiej zwierzyny
– Zdalnie sterowanych i wolno latających modeli szybowców, samolotów i rakiet
– Balonów, lampionów i ogni sztucznych
– Latawców, paralotni, lotni itp.
– Obiektów budowlanych
– Drzew i krzewów

Informujemy o obowiązujących przepisach ustaw Prawo Lotnicze:

Art.87. [Zagrożenie dla bezpieczeństwa] […]
6. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy :
a). budowy, lub rozbudowy obiektów budowlanych które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.
b). hodowania ptaków, w tym gołębi stanowiących zagrożenie dla ruchu lotniczego.
7. Zabrania się sadzenia lub uprawy drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujący się w rejonach podejść do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze (obowiązek i koszt usunięcia drzew i krzewów obciąża właściciela)

Art.87a.
Zabrania się emitowania lub powodowania emisji w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera, lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie, lub wystąpienie poświaty i mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa lotu, albo życia i zdrowia załogi i pasażerów na pokładzie statku powietrznego.
Art.210.1. Kto :
7) wbrew zakazom lub ostrzeżeniom podanym do powszechnej wiadomości przez zarządzającego lotniskiem narusza postanowienia nakazów i zakazów ustanowionych przez zarządzającego.
8) wbrew art.87.ust.6 i 7 dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego będącego źródłem żerowania ptaków, a także hoduje ptaki mogące stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego , uprawia i sadzi drzewa zagrażające w rejonach podejść przekroczeniem dopuszczalnej przepisami wysokości płaszczyzn wolnych od przeszkód. […] – podlega karze grzywny
Art.211.1 […]
12) – Kto wbrew zakazom określonym w art.87a emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa, lub zdrowia i życia załogi i pasażerów na jego pokładzie – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.
Art.212.1 […]
– Kto narusza przepisy dotyczące wykonywaniu lotów przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązującego w obszarze w którym odbywają się loty – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Tylko Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może wydać decyzję dotyczącą odstępstw od postanowień art.87 ustęp 6 pkt.1 i 2.

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top