Ustawa o ROD ma już 6 lat.

Ustawa o ROD ma już 6 lat.

19 stycznia br. mija dokładnie 6 lat od momentu wejścia w życie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która bez wątpienia jest jednym z największych sukcesów PZD w walce o ogrody działkowe i ochronę praw użytkowników działek w ROD.

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadziła ustawa, było rozdzielenie dotychczasowej zależności pomiędzy prawem do działki a przynależnością organizacyjną (mowa o przynależności do stowarzyszenia ogrodowego). Po wejściu w życie ustawy o ROD, działkowiec nie musi być członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ogród. Działkowiec może ograniczyć się jedynie do korzystania z działki oraz realizacji swoich obowiązków, czyli przestrzegania regulaminu ROD i uiszczania opłat ogrodowych. W takiej sytuacji relacje ze stowarzyszeniem sprowadzają się do wykonywania praw i obowiązków wynikających z dzierżawy działkowej. Należy jednak podkreślić, że działkowiec przystępując do stowarzyszenia ogrodowego PZD, może włączyć się w życie organizacyjne danego ROD. Członek stowarzyszenia ma bowiem zapewniony wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo uczestnictwa w walnych zebraniach i podejmowania decyzji w najważniejszych sprawach ROD, zwłaszcza tych dotyczących opłat i wyboru członków zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD. Może również korzystać z biernego prawa wyborczego, czyli kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. zarządu ROD.
Ustawa zrównała również dopuszczalną powierzchnię altan do 35m2 – bez względu na ich położenie w miastach czy na terenach podmiejskich. Istotną regulacją zapisaną w Ustawie o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. jest umożliwienie działkowcom zbycia się przez nich prawa do działki. Działkowiec włada działką na podstawie umowy dzierżawy działkowej. To nowy termin wprowadzony ustawą. Dotychczasowe pozbawienie prawa do działki i zrzeczenie się prawa do działki zastąpiono wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej. Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie podając przyczyn swojej decyzji. „Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania umowy” (art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych).

Ponadto ustawa na nowo uregulowała zasady przejmowania działki w przypadku rozwodu lub śmierci działkowca celem usprawnienia podejmowanych przez PZD czynności formalnych i rozstrzygania sporów.
W ustawie zawarto nowe zasady regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Ustawa wskazuje warunki nabywania przez stowarzyszenia ogrodowe prawa użytkowania terenów ROD.

Wejście w życie Ustawy o ROD, będącej owocem obywatelskiego projektu, jest realnym zabezpieczeniem praw ogromnej, bo przeszło milionowej grupy działkowców w Polsce. Przejście do nowej sytuacji prawnej przebiegło płynnie i nie zakłóciło funkcjonowania ROD. Nadal pozostają one urządzeniami użyteczności publicznej służącymi społecznościom lokalnym jako tereny zielone w miastach oraz miejsca wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych przez polskie rodziny.
Potężny wysiłek włożony przez Polski Związek Działkowców i związkowych prawników, mobilizacja społeczności działkowej, zaangażowanie i poparcie zwykłych obywateli, sprawiły, że dzień, w którym projekt ustawy stał się obowiązującym prawem, śmiało można nazwać świętem całego społeczeństwa obywatelskiego oraz całej społeczności działkowców.

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top