Informacja dla ubiegających się o prawo do działki w ROD „OBŁUŻE”

Informacja dla ubiegających się o prawo do działki w ROD „OBŁUŻE”

Wskazane jest, aby przed zawarciem umowy przeniesienia prawa do działki sprawdzić w Biurze Ogrodu czy osoba przekazująca posiada prawo do działki, czy działka nie jest zadłużona, czy na konkretnej działce nie istnieje potrzeba poniesienia dodatkowych kosztów np. w celu uporządkowania (odpłatnego wywozu śmieci lub wyposażenia altanki) bądź przywrócenia regulaminowego zagospodarowania działki. Zgodnie z Art. 41 ust. 1 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, umowa przeniesienia prawa do działki zawierana jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Notariusz poświadcza podpisy złożone pod umową, co w praktyce oznacza, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, aby mógł potwierdzić tożsamość osób składających podpisy. Trzeba jednak pamiętać, że działkowiec nie jest właścicielem ziemi, jest użytkownikiem działki. Dlatego też to, co potocznie nazywamy kupnem działki jest jedynie nabyciem prawa do jej użytkowania. Umowa przeniesienia prawa do działki musi być sporządzona na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi, jednakże żeby wejść w życie – musi być zatwierdzona przez zarząd ogrodu.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o ROD, przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Zgodnie z założeniami art. 3 ustawy o ROD, funkcją ROD jest między innymi zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa lokalnego. Ustawa o ogródkach działkowych mówi wyraźnie, że działki są przeznaczone dla ludności lokalnej. Nie chcemy, żeby prawo do nich mieli ludzie, którzy przyjadą na dwa tygodnie nad morze, potem podnajmą to swoim znajomym i znajomym znajomych, a poza sezonem działka będzie w opłakanym stanie. Absolutnie niemożliwym jest aby np. osoba z centralnych bądź południowych terenów Polski była użytkownikiem działki nad morzem.

Jakie opłaty ponosi działkowiec po nabyciu prawa do działki ?

Nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki wnosi 2 opłaty, których w kolejnych latach już nie będzie uiszczał. Są to opłaty ogrodowe wynikające z § 147 ust. 1 pkt. 1 i 2 statutu PZD. Jedna opłata jest przeznaczona na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, a jej wysokość ustala zarząd ROD, drugą ustala okręgowy zarząd i jest przeznaczona na zarządzanie ROD. Ponadto obowiązkiem każdego działkowca jest uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych przez walne zebranie w ROD. Biorąc pod uwagę fakt, że opłaty ogrodowe są naliczane od 1 m2 działki i uchwalane na bieżący rok kalendarzowy, jeśli w ciągu roku kalendarzowego następuje zmiana użytkownika działki, a opłaty ogrodowe zostały wniesione przez działkowca ustępującego z działki, jego następca nie wnosi ich ponownie. Do opłat ogrodowych należy doliczyć indywidualne rozliczenia za zużytą energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki. Działkowiec, który nabył prawo do działki po osobie bliskiej (jakim jest np. dziecko działkowca pod warunkiem, iż jest pełnoletnie) jest zwolniony z opłaty przeznaczonej na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej (§ 147 ust. 4 statutu PZD).

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top