Co nowego w ustawie działkowej

Co nowego w ustawie działkowej

Sejm uchwalił nową ustawę o ROD, która nie tylko realizuje wyrok, ale również zachowuje wszystkie prawa działkowców. Utrzymuje zwłaszcza ich prawa do gruntów i majątku (np. altan) oraz zwolnienia podatkowe. Jednocześnie ustawa wprowadza wiele nowych rozwiązań, które umacniają sytuację działkowców i ogrodów działkowych.

Jedna z najdalej idących zmian dotyczy rozdzielania dotychczasowego związku pomiędzy prawem do działki a przynależnością organizacyjną. W efekcie działkowiec nie musi być członkiem jakiejkolwiek organizacji.
Dlatego ustawa zapewnia działkowcom zarówno roszczenie o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego, jak i swobodę w wystąpieniu z takiego stowarzyszenia.
Powyższa zmiana spowodowała potrzebę rezygnacji z przydzielania działki na mocy uchwały. Zamiast tzw. „przydziału” ustawa wymaga pisemnej umowy stowarzyszenia ogrodowego z działkowcem, który dzięki temu zostanie „wyposażony” w prawo do działki – dzierżawę działkową możliwą do ujawnienia w księdze wieczystej.
Każdy działkowiec ma prawo do jednej działki. Wprowadzenie omawianej zmiany nie powoduje konieczności zawierania nowych umów z obecnymi działkowcami, gdyż ich prawa automatycznie podlegają uchwalonej ustawie.

Położono również szczególny nacisk na zasady prawidłowego korzystania z działki i ogrodu. . Zakazano zamieszkiwania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Unormowano też tryb postępowania w sytuacji wybudowania lub wykorzystania altany niezgodnie z przepisami.
Jednocześnie jednak ustawa zrównała dopuszczalną powierzchnię wszystkich altan do 35 mkw., wychodząc naprzeciw powszechnym oczekiwaniom. Ponadto podniesiono rangę regulaminu jako podstawowego aktu porządkowego, który obowiązuje nie tylko działkowców, ale wszystkie osoby przebywające na terenie ogrodu.

Najcięższe naruszenia przez działkowca są – tak jak to było dotychczas – zagrożone sankcją pozbawienia działki.
Zmienił się jednak sposób jej stosowania – ustawa wprowadza tryb wypowiadania umów z uwagi na ściśle określone przyczyny. Jednocześnie zapewniono działkowcowi możliwość zaskarżenia takiego wypowiedzenia do sądu, który po zbadaniu sprawy – może je podważyć i przywrócić prawo do działki.
Całkowitym novum jest regulacja umożliwiająca zbywanie prawa do działki.
I choć rozwiązanie to nie stanowi „sprzedaży działki”, to skutek jest podobny, gdyż nastąpi zmiana uprawnionego do działki. Warunkami są: pisemna umowa potwierdzona notarialnie, oraz zatwierdzenie jej przez stowarzyszenie ogrodowe.

Tylko z ważnych powodów możliwa jest odmowa zatwierdzenia, która dodatkowo podlega ocenie sądu – na skargę zainteresowanego .
Ustawa na nowo reguluje zasady przejmowania działki w razie rozwodu lub śmierci działkowca. Wprowadza w tym zakresie optymalne rozwiązania, które zabezpieczają interesy działkowca i jego najbliższej rodziny, ale również zapewniają stosunkowo szybkie rozwiązanie takich spraw.
Dzięki temu działka nie będzie leżała odłogiem podczas rozstrzygania sporów związanych z rozwodem, lub ze śmiercią działkowca.

W zakresie funkcjonowania ROD ustawa wychodzi naprzeciw zgłaszanym wnioskom i oczekiwaniom. W szczególności umożliwia gminom udzielanie dotacji celowej ogrodom na budowę lub modernizację infrastruktury, gdyby na przykład zwiększyło to dostępność społeczności lokalnej do ROD. Ponadto ustawa odciąża stowarzyszenia ogrodowe od ponoszenia kosztów niektórych danin publicznych. Wprowadza ustawowe zwolnienie z opłat za pobór wód z ujęć ogrodowych, a także zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat sądowych w sprawach dotyczących prowadzonej działalności statutowej. Te rozwiązania wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów.

Zmieniły się również zasady likwidacji ROD. Zwiększono uprawnienia właścicieli nieruchomości, zwłaszcza gmin. Przewidziano trzy tryby, które odmiennie określają przesłanki umożliwiające rozpoczęcie procedury likwidacji ogrodu.
Jednakże w każdym z tych przypadków ustawa zachowuje gwarancje dla działkowców, a w szczególności uwzględnia odszkodowania za utraconą własność.
Jednocześnie wprowadzono nowe zasady regulacji stanu prawnego gruntów ROD.. Jest to odpowiedź na problem dotyczący blisko 14 tys. ha terenów zajętych przez ogrody, które nie mogą wykazać tytułu prawnego do gruntów.
Dlatego ustawa wskazuje warunki nabywania przez stowarzyszenia ogrodowe prawa użytkowania terenów takich ROD. Dzięki temu rozwiązaniu wiele ogrodów nie ulegnie likwidacji, a tysiące działkowców zachowa swoje działki.

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top